Home » Privacy reglement

Privacy Reglement

Wandelgroep Het Loopje

 

Wandelgroep Het Loopje hecht veel waarde aan de bescherming van Uw persoonsgegevens. In dit privacy reglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om Uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wandelgroep Het Loopje houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy reglement.
 • Verwerking van Uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om U uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van Uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van Uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van Uw rechten omtrent Uw persoonsgegevens, U hier op willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Wandelgroep Het Loopje  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van Uw persoonsgegevens. Indien U na het doornemen van ons Privacy reglement hierover vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Coördinator Wandelgroep Het Loopje: hetloopje@gmail.com

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en foto’s. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt.

 

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met Wandelgroep Het Loopje worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is Wandelgroep Het Loopje

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Wandelgroep Het Loopje verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om u als deelnemer te kunnen registreren en beheren;
 • Het versturen van het wandelschema per e-mail;
 • Het versturen van de wandelverslagen met foto’s per e-mail;
 • Het plaatsen van foto’s op de website (geen minderjarige personen);
 • Registratie van uw activiteiten en deelname aan door ons georganiseerde evenementen;

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij onder andere de volgende persoonsgegevens van U vragen:

 • Naam, voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die U aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van Uw persoonsgegevens te waarborgen. Buiten deze partijen zullen wij de door U verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien U ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

Bezoek aan de Website http://hetloopje.jouwweb.nl

Het loopje maakt geen gebruik van cookies maar mogelijkerwijs onze website provider wel.

Als je gebruik maakt van de website dan stem je in met het gebruik door de website provider.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Wandelgroep Het Loopje bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van U te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Wandelgroep Het Loopje van Uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • De coördinator, websitebeheerder en gids zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent Uw gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van U hebben. Tevens kunt U bezwaar maken tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat deze noodzakelijk zijn voor het lidmaatschap.

Ook heeft U het recht de door U verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan Uzelf of direct aan een andere partij indien door U gewenst. Wij kunnen U vragen om U te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

 

Klachten

Mocht U een klacht hebben over de verwerking van Uw persoonsgegevens, dan vragen we U hierover met ons contact op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthouder op het gebied van privacy. Als U naar aanleiding van ons privacy reglement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

 

Over dit privacy reglement

Wandelgroep Het Loopje kan dit Privacy reglement aanpassen. De laatste wijziging was 22 mei 2018. De meest recente versie vindt u altijd op  http://hetloopje.jouwweb.nl/

Maak een Gratis Website met JouwWeb